آزمایشگاهی

شرکت کیهان طب

اتوکلاو بیمارستانی و درمانگاهی

لیست قیمت اتوکلاو بیمارستانی و درمانگاهی و سایر محصولات شرکت کیهان طب :

ردیف محصولات قیمت (ریال)
1 اتوکلاو 500 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب 2,300,000,000
2 اتوکلاو 400 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب 2,050,000,000
3 اتوکلاو 300 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب 1,950,000,000
4 اتوکلاو 200 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب 1,800,000,000
5 اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 1,200,000,000
6 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 1,050,000,000
7 اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 950,000,000
8 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب 900,000,000
9 اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب 800,000,000
10 اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب 750,000,000
11 اتوکلاو 300  لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 750,000,000
12 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 650,000,000
13  اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب 550,000,000
14 اتوکلاو 500 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب 2,800,000,000
15 اتوکلاو 400 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب 2,550,000,000
16 اتوکلاو 300 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب 2,450,000,000
17 اتوکلاو 200 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب 2,300,000,000
18 اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,700,000,000
19 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,550,000,000
20 اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,450,000,000
21 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،دو درب 1,400,000,000
22 اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،دو درب 1,300,000,000
23 اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ،دو درب 1,250,000,000
24 اتوکلاو 300  لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,250,000,000
25 اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,150,000,000
26  اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب 1,050,000,000
27 اتوکلاو 100 لبتری،  درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم 700,000,000
28 اتوکلاو 80 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم 600,000,000
29 اتوکلاو 60 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم 500,000,000
30 اتوکلاو 40 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم 430,000,000
31 اتوکلاو 100 لبتری،  درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب 1,000,000,000
32 اتوکلاو 80 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب 900,000,000
33 اتوکلاو 60 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب 800,000,000
34 اتوکلاو 40 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب 730,000,000
35 اتوکلاو 24 لیتری ،رومیزی دندانپزشکی ، افقی ،  دارای پمپ وکیوم 310,000,000
36 اتوکلاو 100 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 210,000,000
37 اتوکلاو 75 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 180,000,000
38 اتوکلاو55  لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 160,000,000
39 اتوکلاو 33 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 110,000,000
40 اتوکلاو 25 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 100,000,000
41 اتوکلاو 10 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال 80,000,000
42 هود  شیمیایی – آزمایشگاهی 180*60*80 82,000,000
43 هود   شیمیایی – آزمایشگاهی 180*70*100 90,000,000
44 هود  شیمیایی – آزمایشگاهی 180*70*120 100,000,000
45 هود میکروبی-   لامینار ، کلاس 2 140,000,000
46 کوره الکتریکی 5/2 لیتری-با پروگرم 60,000,000
47 انکباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم یک درب 45,000,000
48 انکباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل یک درب 48,000,000
49 انکباتور دو درب 55 لیتری هوشمند محفظه استیل 50,000,000
50 انکباتور یخچالدار محفظه استیل 77,000,000
51 انکباتور 100 لیتری هوشمند محفظه استیل-فن دار 105,000,000
52 انکباتور 200 لیتری هوشمند محفظه استیل 158,000,000
53 فور 55 لیتری ساده محفظه استیل 45,000,000
54 فور 55 لیتری هوشمند  محفظه استیل 47,000,000
55 فور 100 لیتری هوشمند فن دار محفظه استیل 105,000,000
56 فور 140 لیتری محفظه استیل 154,000,000
57 فور 200لیتری فن دار  هوشمند محفظه استیل 195,000,000
58 فور آزمایشگاهی 35 لیتری ساده استیل 39,000,000
59 فور آزمایشگاهی 35 لیتری هوشمند استیل 41,000,000
60 فور آزمایشگاهی 22 لیتری ساده محفظه استیل 34,000,000
61 فور آزمایشگاهی 22 لیتری هوشمند محفظه استیل 36,500,000
62 بن ماری سرلوژی 15 لیتری درب حلقوی 47,200,000
63 بن ماری سرولوژی 25 لیتری 59,200,000
64 بن ماری سرولوژی 25 لیتری  با درب حلقوی 67,600,000
65 بن ماری جوش 15 لیتری ترموستاتیک 38,800,000
66 بن ماری جوش 15 لیتری ترموستاتیک  با درب حلقوی 44,800,000
67 بن ماری درب شیبدار جوش 15 لیتری ترموستاتیک با درب حلقوی 44,800,000
68 بن ماری جوش درب شیبدار 15 لیتری ترموستاتیک 38,800,000
69 آب مقطر گیری  دوبار تقطیر3  لیتری در ساعت 118,000,000
70 آب مقطر گیری 3 لیتری در ساعت تمام استیل 25,600,000
71 هات پلیت صفحه مستطیل 34,000,000
72 هات پلیت مگنت دار 118,000,000
73 همزن مغناطیسی 128,000,000
74 سانتریفیوژ 24 شاخه تمام دیجیتال درب برقی 86,000,000
75 سانتریفیوژ 16 شاخه تمام دیجیتال درب برقی 72,000,000
76 سانتریفیوژ 8 شاخه تمام دیجیتال درب برقی 68,000,000
77 دیونایزر 15 لیتر در ساعت با مخزن 85,000,000
78 دیونایزر15 لیتر در ساعت اتوماتیک با سیستم اتو فلش 105,000,000
79 دیونایزر 30 لیتر در ساعت اتوماتیک با سیستم اتو فلش 140,000,000

جهت دانلود لیست مواد شیمیایی شرکت کیمیانوین را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.