شیمیایی

محلول بافر و کیت اندازه گیری شرکت شیمی صنعت واهب

قیمت محلول بافر

درباره شرکت شیمی صنعت واهب

شرکت شیمی صنعت واهب ، با داشتن متخصصین مجرب در زمینه های مختلف صنعت آب از سال 1372 ، نسبت به تولید مواد شیمیایی ، سیستم های تصفیه آب و ساخت کیت های آنالیز آب ، مبادرت ورزیده است . از این رو این شرکت ، خدمات تخصصی زیر را ارائه می‌نماید:

  • تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت تصفیه آب.
  • اولین تولیدکننده پودر کلر DPD برای اندازگیری کلر آزاد در آب.
  • اولین تولیدکننده کیت تشخیص ید در نمک.
  • ساخت انواع کیت های آنالیز آب.
  • انجام کلیه آزمایشات آب.
  • ساخت انواع تیترازول ها و محلول های شیمیایی آزمایشگاهی.
  • تولید انواع کاغذهای PH.

این شرکت ، ضمن توسعه روزافزون در راستای ارائه هر چه بهتر محصولات و خدمات از لحاظ کیفی و کمی ، برپایه رضایتمندی مشتریان و پاسخگویی به نیاز آن‌ها استوار است.

 

در راستای راهنمایی شما عزیزان ، لیست قیمتی از محصولات این شرکت ، شامل انواع محلول های بافر ، محلول های هدایت الکتریکی و کیت اندازه گیری شرکت شیمی صنعت واهب و… در ذیل آورده شده است.

 

 

ردیف شماره فنی شرح روش آزمایش دامنه آزمایش قیمت به ریال
1 V-210 کیت اندازه گیری سختی کل تیتراسیون 17/1 PPM-1000 PPM 500/000
2 VM-210 کیت اندازه گیری سختی کل تیتراسیون 17/1 PPM-1000 PPM 600/000
3 VM-211 کیت اندازه گیری سختی کل(آبهای تصفیه و خام ) تیتراسیون 17/1 PPM-1000 PPM
1/5 PPM-1000 PPM
600/000
4 VM-212 کیت اندازه گیری سختی کل آبهای تصفیه شده تیتراسیون 1/5 PPM-1000 PPM 600/000
5 V-310 کیت اندازه گیری کلر D . P . D پودری پک 50تایی رنگ سنجی 0/1 PPM-1/5 PPM 510/000
6 VE-310 کیت اندازه گیری کلر D . P . D پودری پک 50تایی رنگ سنجی 0/1 PPM-1/5 PPM 580/000
7 VE-311 کیت اندازه گیری کلر D . P . D پودری(قاشقی) رنگ سنجی 0/1 PPM-1/5 PPM 580/000
8 VE-312 کیت اندازه گیری کلر D . P . D محلولی رنگ سنجی 0/1 PPM-1/5 PPM 900/000
9 V-313 کیت اندازه گیری کلر D . P . D قرصی رنگ سنجی 0/1 PPM-1/5 PPM 900/000
10 V-314 کیت اندازه گیری کلر ارتو رنگ سنجی 0/2 PPM-2 PPM 500/000
11 VE-415 کیت اندازه گیری کلر روش FAS تیتراسیون 0/1-10mg/ICl2 900/000
12 VE-416 کیت اندازه گیری کلر روش FAS تیتراسیون 0/5-10mg/ICl2 970/000
13 V-417 کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری تیتراسیون 10-100mg/ICl2 870/000
14 V-418 کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری تیتراسیون 10-100mg/ICl2 900/000
15 V-510 کیت اندازه گیری pH محلولی رنگ سنجی pH=6/8-8.2 480/000
16 V-511 کیت اندازه گیری pH قرصی رنگ سنجی pH=6/8-8.3 650/000
17 V-512 کیت اندازه گیری pH محلولی رنگ سنجی pH=3-10 480/000
18 V-610 کیت کلرو ph ارنو تولندین رنگ سنجی Cl=0/2-2PPM
pH=6/8-8.2
600/000
19 VM-610 کیت کلرو ph ارنو تولندین رنگ سنجی Cl=0/2-2PPM
pH=6/8-8.3
680/000
20 VE-611  کیت کلرو pH به روش D . P . D قرصی رنگ سنجی Cl=0/1-1/5PPM
pH=6/8-8.4
قیمت به روز
21 VM-612  کیت کلرو pH به روش D . P . D پودری رنگ سنجی Cl=0/1-1/5PPM
pH=6/8-8.5
810/000
22 V-701 کیت اندازه گیری کلسیم تیتراسیون 17/1 PPM-1000 PPM 510/000
23 V-702 کیت اندازه گیری قلیانیت تیتراسیون 10 PPM-800 PPM 650/000
24 VM-805  کیت اندازه گیری هیدروژن سولفوره(H2S) تیتراسیون 0 PPM-5 PPM 2/400/000
25 V-703 کیت اندازه گیری گاز کربنیک تیتراسیون 1 PPM-10 PPM 850/000
26 V-704 کیت اندازه گیری اسیدیته تیتراسیون 10 PPM-800 PPM 650/000
27 V-705 کیت اندازه گیری کلرور تیتراسیون 2/5PPM-50PPM 850/000
28 V-706 کیت اندازه گیری سیلیس رنگ سنجی sio2:0/2-0/4-0/6-0/8-1 850/000
29 V-707 کیت اندازه گیری نیتریت رنگ سنجی NO2:0/05-0/1-0/2-0/3-0/5 720/000
30 V-708 کیت اندازه گیری نیترات رنگ سنجی NO3:5-10-15-20-25 970/000
31 V-709 کیت اندازه گیری ازن رنگ سنجی O3:0/2-0/4-0/6-1-1/5-2 720/000
32 V-801 کیت اندازه گیری منیزیم تیتراسیون 17/1PPM-1000PPM 800/000
33 V-802 کیت اندازه گیری آهن رنگ سنجی Fe:0/2-0/4-0/6-0/8-1 900/000
34 V-803 کیت اندازه گیری فسفات (HI)،(LOW) رنگ سنجی PO4:5-10-15-20-25
PO4:0/4-1/8
800/000
35 V-804 کیت اندازه گیری اکسیژن تیتراسیون O2:2-10PPM 800/000
36 V-805 کیت اندازه گیری سولفیت تیتراسیون SO3:1-10PPM 720/000
37 V-806 کیت اندازه گیری هیدرازین رنگ سنجی N2H4:0/2-0/4-0/6-0/8-1 1/000/000
38 V-807 کیت اندازه گیری آمونیاک رنگ سنجی NH4:0/2-0/4-0/6-1-3 900/000
39 V-808 کیت اندازه گیری ارسنیک رنگ سنجی 0-10-20-60-80-PPB 2/400/000
40 V-809 کیت اندازه گیری منگنز رنگ سنجی 0/2-1PPM 2/400/000
41 V-101 کیت اندازه گیریپد در نمک رنگ سنجی 0-80PPM 300/000
42 V-102 کاغذ PH 1-10 رنگ سنجی 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 210/000
43 V-103 کاغذ PH 1-14 رنگ سنجی 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 400/000
44 V-104 کاغذ تورنسل رنگ سنجی                 فرمز و آبی 120/000
ردیف شماره فنی شرح واحد بسته بندی قیمت به ریال
1 4411-1 محلول بافر4 ph=4 بطری 1/100/000
2 4411-2 محلول بافر4 ph=4 بطری 555/000
3 4411-3 محلول بافر4 ph=4 بطری 280/000
4 4411-4 محلول بافر4 ph=4 بطری 115/000
5 4412-1 محلول بافر7 ph=7 بطری 1/100/000
6 4412-2 محلول بافر7 ph=7 بطری 555/000
7 4412-3 محلول بافر7 ph=7 بطری 280/000
8 4412-4 محلول بافر7 ph=7 بطری 115/000
9 4413-1 محلول بافر9 ph=9 بطری 1/100/000
10 4413-2 محلول بافر9 ph=9 بطری 555/000
11 4413-3 محلول بافر9 ph=9 بطری 280/000
12 4413-4 محلول بافر9 ph=9 بطری 115/000
13 4414-1 محلول بافر10 ph=10 بطری 1/100/000
14 4414-2 محلول بافر10 ph=10 بطری 555/000
15 4414-3 محلول بافر10 ph=10 بطری 280/000
16 4414-4 محلول بافر10 ph=10 بطری 115/000
17 4416-2 محلول هدایت الکتریکی 146/9µs/cm بطری 2/000/000
18 4417-2 محلول هدایت الکتریکی 1412µs/cm بطری 1/800/000
19 4418-2 محلول هدایت الکتریکی 12890µs/cm بطری 2/000/000
20 4419-2 محلول هدایت الکتریکی 58670µs/cm بطری 2/000/000
21 4420-1 محلول کلرید پتاسیم 3M بطری 2/000/000
22 4420-2 محلول کلرید پتاسیم 3M بطری 1/000/000
23 4420-3 محلول کلرید پتاسیم 3M بطری 500/000
24 4420-4 محلول کلرید پتاسیم 3M بطری 210/000
25 v-210-11  محلول سخنی شماره ۱ _ بطری 3/200/000
26 v-210-22  محلول سخنی شماره 2 _ بطری 2/500/000
27 v-212-22  محلول سخنی شماره 3 _ بطری 2/500/000
28 v-441-12 محلول شماره ۱ کلر آزاد(ارتوتولئیدین) _ بطری 2/600/000
29 v-450-12 محلول شماره 2 کلر آزاد(D.P.D) _ بطری 2/700/000
30 v-450-22 محلول شماره 3 کلر آزاد(D.P.D) _ بطری 2/700/000
31 v-181-12 محلول PH _ بطری 2/000/000

جهت دانلود لیست قیمت محصولات شرکت شیمی صنعت واهب را کلیک کنید.

شرکت شیمی صنعت واهب ، با بیش از دودهه تجربه از سال 1392 ، در زمینه تولید مواد شیمیایی ، سیستم های تصفیه آب و کیت های آنالیز آب ، دارای متخصصانی مجرب در زمینه های مختلف صنعت آب می باشد. این شرکت ، هم چنین در زمینه های تخصصی هم چون ساخت انواع تیترازول ها و محلول های شیمیایی آزمایشگاهی ،تولید اولین کیت تشخیص ید در نمک ، اولین پودر کلر DPD برای اندازه گیری کلر آزاد در آب و … فعالیت دارد.

آدرس : تهران – خیابان شریعتی – بعد از سه راه طالقانی – جنب سینما صحرا – ساختمان 183 – طبقه 2 – شماره 5

برای خرید مواد شیمیایی در بی تو بی کالا به صفحه فروشگاه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *